nghị định 35/2014

1313

CHÍNH PHỦ

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Số: 35/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29
tháng 04 năm 2014

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT
SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2011/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ
QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM
KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12
năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11
năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường,

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính
phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường,
cam kết bảo vệ môi trường.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản
3 Điều 39 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy
định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết
bảo vệ môi trường (gọi tắt là Nghị định số 29/2011/NĐ-CP) như sau:

“3. Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung
hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là cơ sở) đến thời điểm
ngày 05 tháng 6 năm 2011 đã đi vào hoạt động nhưng không có quyết định phê
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh
giá tác động môi trường bổ sung, giấy đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam
kết bảo vệ môi trường, ngoài việc bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật,
trước ngày 31 tháng 12 năm 2014 phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc
phục hậu quả vi phạm sau:

a) Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các
cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá
tác động môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP gửi
cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP
để thẩm định, phê duyệt;

b) Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các
cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký bản cam kết
bảo vệ môi trường quy định tại Điều 29 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP gửi cơ quan
nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 32 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP để đăng
ký”.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách
nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15
tháng 6 năm 2014.

2. Nghị định này bãi bỏ Khoản 3 Điều 39 Nghị định
số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá
môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi
trường./.

 

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

– Ngân hàng Chính sách xã hội;

– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,
Công báo;

– Lưu: Văn thư, KGVX (3)

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

SHARE