Lập đề án bảo vệ môi trường 2015 theo NĐ 35/2014/NĐ-CP

2053

Công ty môi trường Đoàn Gia Phát tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường theo nghị định 35/2014 với chi phí thấp pháp lý nhanh gọn. Tel 0938 752 876

lập đề án bảo vệ môi trường

Bạn đang tìm hiểu về đề án bảo vệ môi trường thông qua nghị định 35/2014

 • Sau một năm ngưng phê duyệt đề án bảo vệ môi trường 2015, tháng 5/2014 Chính phủ đã ban hành nghị định 35/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
 • Theo Nghị định này, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đến thời điểm ngày 05/06/2011 đã đi vào hoạt động nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
 • Ngoài việc bị xử lý vi phạm theo quy định của Pháp luật, trước ngày 31/12/2014 phải lập đề án bảo vệ môi trường gửi lên cơ quan có thẩm quyền quyết định, phê duyệt. Nghị định 35/2014/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/06/2014.
 • Để giúp cho các doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rỏ Pháp luật về bảo vệ môi trường và chưa lập đề án bảo vệ môi trường nộp cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát đã nghiên cứu và đưa ra những thông tin cần thiết như bài viết sau để quý công ty nắm bắt rõ hơn.

Những đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường

Theo nghị định Số: 35/2014/NĐ-CP quy định việc làm đề án bảo vệ môi trường 2015:

 • Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là cơ sở) đến thời điểm ngày 05 tháng 6 năm 2011 đã đi vào hoạt động nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, giấy đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
 • Ngoài việc bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, trước ngày 31 tháng 12 năm 2014 phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm sau:
 • Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP để thẩm định, phê duyệt
 • Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường quy định.

Các thông tư và nghị định quy định về việc lập đề án bảo vệ môi trường.

 • Luật bảo vệ môi trường Việt Nam số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
 • Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
 • Thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/03/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập và đăng ký đề án BVMT đơn giản.
 • Nghị định 35/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP  ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
Đơn vị thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường
 • Sở tài nguyên môi trường tỉnh đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết tương ứng đối tượng có quy mô, công suất lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo phụ lục II Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
 • Phòng tài nguyên môi trường quận, huyện đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản tương đương đối tượng có quy mô, công suất lập cam kết bảo vệ môi trường- cơ sở có quy mô, công suất nhỏ hơn quy mô, công suất nêu tại phụ lục II Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Để được tư vấn miễn phí hồ sơ môi trường và xử lý nước thải tốt nhất
Liên hệ ngay: Công ty môi trường Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 08 00 11 – 0938 752 876
Email: dangthuymt@gmail.com