Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

7331

Công ty môi trường Đoàn Gia Phát tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường với chi phí thấp nhất pháp lý nhanh gọn, giải đáp và hỗ trợ mọi thắc mắc về lập báo cáo đtm này hãy gọi ngay 0917 33 01 33

Bạn đang tìm hiểu về hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường

Theo như thông kê mà bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty môi trường Đoàn Gia Phát báo lại có khá nhiều quý doanh nghiệp hoặc cá nhân chưa hiểu rõ về việc lập báo cáo đtm này nhiều bởi sự ràng buộc về pháp lý của Bộ Tài Nguyên Môi Trường thông qua phục lục 2 ND29/2011-NĐCP có quy định khá rõ về hồ sơ báo cáo đtm này.

Vì vậy, Bộ phận tư vấn và bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát đã phối hợp với nhau tạo nên bài viết này để hiểu rõ hơn về hồ sơ đánh giá tác động môi trường này

lạp báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì ?

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường (viết tắt là ĐTM) là đánh giá tác động qua lại giữa dự án với các yếu tố tự nhiên, kinh tế và xã hội. Tổ chức quốc tế về Đánh giá tác động môi trường (IAIA) đưa ra định nghĩa về việc đánh giá tác động môi trường gồm các công việc như “xác định, dự đoán, đánh giá và giảm thiểu các ảnh hưởng của việc phát triển dự án đến các yếu tố sinh học, xã hội và các yếu tố liên quan khác trước khi đưa ra quyết định quan trọng và thực hiện những cam kết.
 • ĐTM là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà đầu tư ra quyết định lựa chọn phương án khả thi và tối ưu nhất về kinh tế và kỹ thuật cho dự án đầu tư đó.
 • Mọi cân nhắc về môi trường đều được thực hiện ngay từ giai đoạn đầu tiên lập quy hoạch dự án (thông qua nội dung giải trình các vấn đề môi trường trong báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật) đến phát triển và thực hiện dự án (thông qua báo cáo ĐTM) và tiếp tục suốt trong quá trình hoạt động của dự án.

Những đối tượng phải làm báo cáo đánh giá tác động môi trường

 • Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP
 • Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014
 • Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định và hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường tới mức tương đương với các đối tượng theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định
 • Thời điểm lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong mục a được thực hiện theo quy định
 • Nếu dự án đã được phê duyệt mà chưa đi vào hoạt động trong các trường hợp sau cần phải xin cấp lại báo cáo đtm
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án hoặc không triển khai thực hiện dự án trong thời gian ba sáu (36) tháng, kể từ thời điểm ban hành quyết định phê duyệt
 • Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gây tác động hoặc làm gia tăng các tác động xấu đến môi trường không do chất thải gây ra hoặc làm gia tăng mức độ phát thải hoặc phát sinh các loại chất thải mới, chất thải có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với kết quả tính toán, dự báo trong hồ sơ đtm đã được phê duyệt.
 • Hồ sơ đề nghị thẩm định và việc thẩm định, phê duyệt đối với các trường hợp quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP
 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định và hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Quy trình thực hiện hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Xác định phạm vi: xác định các vấn đề môi trường liên quan và phạm vi nghiên cứu ĐTM
 • Tiến hành khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, điều kiện môi trường khu vực dự án xác định sự phù hợp với yêu cầu của dự án và yêu cầu bảo vệ môi trường khu vực
 • Đánh giá hiện trạng môi trường, các nguồn và mức độ gây ô nhiễm của các chất thải phát sinh, công tác bảo vệ môi trường của cơ sở từ khi chuẩn bị xây dựng đến thời điểm hiện tại
 • Báo cáo đánh giá các biện pháp phòng ngừa, xử lý chất thải đã và đang sử dụng.
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho giai đoạn xây dựng. Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Xác định nhóm cộng đồng liên quan / quan tâm đến quá trình ĐTM dự án: chủ dự án, nhà đầu tư (người/tổ chức tài trợ hoặc cho vay tiền), Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư.
 • Lập báo cáo ĐTM trình nộp Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND tỉnh / thành (Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương).
 • Tiến hành gửi hồ sơ đến hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án.
Quá trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Không quá bốn mươi lãm (45) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với các dự án thuộc thẩm quyền tổ chức thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với các dự án không thuộc Điểm a Khoản này;
 • Trong thời hạn quy định tại các Điểm a, b Khoản này, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ dự án về kết quả thẩm định. Thời gian chủ dự án hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan thâm định không tính vào thời gian thẩm định.
 • Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng trong quá trình triển khai thực hiện có một trong những thay đôi dưới đây phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường:
 • Có những thay đổi quy định tại các Điểm a, b Khoản 1 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường;
 • Bổ sung những hạng mục đầu tư có quy mô, công suất tương đương với đối tượng thuộc danh mục Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP;
 • Có thay đồi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc những thay đồi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng;
 • Theo đề nghị của chủ dự án
 • Chủ dự án chỉ được thực hiện những thay đổi nêu tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Việc lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định và phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo quy định tại các Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Các bước lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

 • báo cáo đánh giá tác động môi trườngBáo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là sáu mươi (60) ngày làm việc
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường không thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc.
 • Thời hạn phê duyệt ĐTM tối đa là mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: thời hạn thẩm định, phê duyệt không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường.

ĐTM là hồ sơ môi trường quan trọng với thời gian thực hiện thủ tục dài nhất. Để giảm thiểu chi phí đi lại cũng như thời gian cho các doanh nghiệp cá nhân có nhu cầu thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát xin cung cấp dịch vụ làm đánh giá tác động môi trường với tiêu chí chất lượng, đảm bảo tiến độ và chi phí hợp lý nhất. Mong được sự quan tâm và hợp tác của khách hàng gần xa.

Thời gian gần đây trên website của công ty số lượt tìm kiếm về hồ sơ này khá nhiều như: 

 • bao cao danh gia tac dong moi truong cua du an xay dung
 • bao cao danh gia tac dong moi truong trong xay dung
 • bao cao danh gia tac dong moi truong cua du an
 • bao cao danh gia tac dong moi truong benh vien
 • báo cáo đánh giá tác động môi trường thủy điện
 • danh gia tac dong moi truong cua du an
 • danh gia tac dong moi truong trong nuoi trong thuy san
 • danh gia tac dong moi truong thuy san
 • bao cao dtm
 • bao cao danh gia tac đong moi truong nha may bia
 • Dtm cua xay dung duong giao thong
 • bao cao danh gia tac dong moi truong du an xay dung duong sat
 • tham dinh bao cao danh gia tac dong moi truong la gi ?
 • đề án bảo vệ môi trường va bao cao danh gia tac dong moi truong
 • danh gia tac dong moi truong dtm
 • khi nao thi phai lam DTM
 • doi tuong lap bao cao danh gia tac dong moi truong
 • cac buoc lam dtm
 • những doi tuong phai lap bao cao DTM

Để được tư vấn miễn phí hồ sơ môi trường và xử lý nước thải tốt nhất
Liên hệ ngay: Công ty môi trường Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 33 01 33 – 0938 752 876
Email: dangthuymt@gmail.com